уторак, 29. јул 2014.

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ О ПОСРЕДОВАЊУ У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ

На основу члана 30. став 1. тачка 6) Закона о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 95/13) министар трговине, туризма и телекомуникација доноси
ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ О ПОСРЕДОВАЊУ
У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ
Предмет
Члан 1.
Овим правилником прописује се облик, садржина, начин вођења и рок чувања евиденције о посредовању у промету и закупу непокретности (у даљем тексту: евиденција).
Облик евиденције
Члан 2.
Посредник у промету и закупу непокретности (у даљем тексту: посредник) води евиденцију у писаном облику, на обрасцу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Садржина евиденције
Члан 3.
Евиденција садржи:
1) редни број уношења у евиденцију;
2) датум уношења у евиденцију;
3) број уговора о посредовању;
4) датум уговора о посредовању;
5) име, презиме, односно пословно име и адресу налогодавца;
6) назив општине на којој се непокретност налази;
7) адресу непокретности (место, улица и број, катастарска парцела и катастарска општина);
8) податак о врсти непокретности чији је промет, односно закуп предмет посредовања;
9) податак о површини непокретности чији је промет, односно закуп предмет посредовања;
10) податак о томе да ли је правни посао који је предмет посредовања закључен или није закључен;
11) датум закључења правног посла који је предмет посредовања;
12) податак о купопродајној цени, односно закупнини, ако је правни посао који је предмет посредовања закључен;
13) податак о фактурисаном износу посредничке накнаде;
14) примедбу посредника, ако постоји.
Приликом евидентирања врсте непокретности посредник уноси неки од следећих података у евиденцију:
1) пољопривредно земљиште;
2) грађевинско земљиште;
3) пословни простор;
4) локал;
5) магацин;
6) индустријски објекат;
7) стан;
8) кућа;
9) гаража;
10) остало - уз детаљнији опис у загради.
Уношење и промена података у евиденцији
Члан 4.
Посредник евидентира уговор о посредовању и остале податке из члана 3. овог правилника и сваку насталу промену у року од осам дана од дана закључења уговора о посредовању, односно од дана настанка промене.
Рок чувања евиденције
Члан 5.
Посредник евиденцију чува трајно.
Посредник чува уговор о посредовању и документацију која чини његов прилог, најмање десет година од дана његовог закључења.
Ступање на снагу
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 011-00-20/2014-04
У Београду, 17. јула 2014. године
МИНИСТАР
Расим Љајић

Нема коментара:

Постави коментар