четвртак, 30. октобар 2014.

1
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 152-02-16/2014-04
29. октобар 2014.
Немањина 22-26
Б е о г р а д
 На основу члана 3. ст. 3. и 4. и члана 5. Правилника о стручном испиту за 
посреднике у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 75/14) и 
Решења о утврђивању испитног рока и именовању председника, секретара и чланова 
испитне комисије бр. 110-00-33/2014-04 од 30. јула 2014. године објављује се
Обавештење о датуму, времену и месту полагања
писменог дела стручног испита (теста).
 По разматрању пристиглих пријава за испитни рок I/2014, објављује се списак 
кандидата који полажу стручни испит у термину: петак, 14. новембар 2014. године, у 
времену од 10 до 13 сати, у згради СИВ 3, улица Омладинских бригада 1 (улаз у 
зграду је са новобеоградске стране), на Новом Београду:
Редни 
број Име (име оца/мајке) и презиме
1. Зоран (Стеван) Гојшина 
2. Милан (Мирко) Старчевић
3. Мирослава (Миле) Радошевић
4. Соња (Радослав) Јанковић
5. Миа (Жарко) Зечевић
6. Јасмина (Властимир) Пејковић
7. Јелена (Љубомир) Скочић
8. Предраг (Милка) Јаковљевић
9. Срђан (Никола) Беловић
10. Бранкица (Аритон) Анђелковић
11. Жељко (Радомир) Радојчић
12. Невенка (Јаблан) Повресло
13. Радмила (Јаблан) Самарџија
14. Јелена (Бранко) Цмиљановић
15. Ивана (Бранко) Загорац
16. Милица (Милка) Николић
17. Весна (Душан) Негић
18. Александар (Берислав) Којић
19. Снежана (Перо) Маринковић 
20. Стефан (Владета) Маринковић
21. Маријана (Радмила) Вићовац
22. Марко (Момир) Јевтић
23. Саша (Милан) Вујновић
24. Горан (Стеван) Бодрожић2
25. Мирјана (Петар) Маџгаљ
26. Мирјана (Јордан) Павловић
27. Кристина (Озрен) Козјак
28. Елеонора (Милинко) Васовић
29. Благота (Трипо) Ковачевић
30. Милан (Илија) Отовић
31. Иван (Бранислав) Кимпанов
32. Војислав (Војче) Новески
33. Игор (Златко) Илић
34. Јасна (Славиша) Илић
35. Мира (Никола) Вранеш
36. Владимир (Мирољуб) Обрадовић
37. Светлана (Милорад) Миљуш
38. Владимир (Марко) Вукмировић
39. Предраг (Милица) Врбашки
40. Срђан (Слободан) Бојић
41. Александар (Мирко) Кривокапић
42. Весна (Радојко) Кривокапић
43. Мирјана (Слободан) Јовановић
44. Tатјана (Станимир) Аћимовић
45. Весна (Радоје) Винтар
46. Милован (Јаков) Лаловић
47. Александар (Петар) Суслов
48. Мирко (Добрило) Радошевић
49. Драгољуб (Миодраг) Бурџић
50. Тијана (Јадранко) Милошевић
51. Владимир (Бранко) Бандо
52. Даворка (Иван) Толић
53. Мирјана (Лазар) Вујадиновић
54. Данијела (Слободан) Ђуловић
55. Гордана (Витомир) Митровић
56. Љубиша (Драгомир) Дамњановић
57. Снежана (Живко) Прокић
58. Мирослав (Милован) Плавшић
59. Сузана (Милијана) Трајковић
60. Сања (Јован) Голубовић
61. Ратко (Вељко) Мирјачић
62. Зоран (Велибор) Миловановић
63. Зоран (Србољуб) Митић
64. Драган (Алимпије) Живановић
65. Зорица (Станко) Јанковић
66. Бојан (Васил) Дончев
67. Драгана (Драгомир) Илић
68. Илија (Трифун) Ковачев
69. Зорица (Радосав) Радоњић
70. Силвана (Миле) Филиповић
71. Бранко (Зоран) Николић
72. Гордана (Данило) Пешаљ
73. Саша (Властимир) Марковић
74. Мирјана (Војислав) Богдановић3
75. Гордан (Никола) Лемајић
76. Миливој (Милорад) Ђурић
77. Драган (Витомир) Марковић
78. Жарко (Јовица) Стојаковић
79. Младена (Љубомир) Богдановић
80. Зорица (Милисав) Ђокић
81. Жељомир (Живомир) Вукелић
82. Зоран (Иван) Бодор
83. Мирјана (Светислав) Кузмановић
84. Зорица (Божидар) Вукелић
85. Ружица (Никола) Милићевић
86. Мирјана (Аранђел) Жуњанин
87. Небојша (Мирољуб) Раденковић
88. Мирослав (Јован) Нешковић
89. Слободан (Марко) Ракинић
90. Александар (Станислава) Медић
91. Бранимир (Никола) Алимпић
92. Снежана (Миодраг) Гломазић
93. Зоран (Вукоман) Кнежевић
94. Данча (Бранко) Славов
95. Драган (Жарко) Ђурикин
96. Бранко (Сретен) Цветковић
97. Благоје (Миограг) Китановић
98. Марица (Стево) Средојевић
99. Љиљана (Милован) Јовичић-Јовановић
100. Весна (Тривун) Илић
101. Даница (Ђорђе) Галовић
102. Душан (Предраг) Војводић
103. Паво (Стеван) Трнинић
104. Љиљана (Војислав) Ивановић
105. Иванка (Ратко) Драгојловић
106. Анита (Славко) Милићевић
107. Јасмина (Бошко) Југовић
108. Срђан (Миодраг) Николић
109. Ана (Горан) Марасовић
110. Каћа (Сава) Лазаревић
Важне информације за кандидате
 Долазак на испит: Кандидати треба да дођу на писмени испит (тест) са важећом 
личном картом, пола сата пре заказаног почетка теста, односно у 9,30 сати, у петак
14. новембра 2014. године. Тест се ради на папиру – закруживањем слова испред 
тачног одговора, стога обавезно понети хемијску оловку (плаво или црно мастило).
 У салу где се одржава тест, строго је забрањено уношење мобилних телефона, 
телекомуникационих уређаја (тзв. бубица и слушалица), фотоапарата и сл. 
Кандидатима ће бити омогућено да мобилне телефоне оставе на улазу у салу.
 Пословна одећа: Одевање кандидата који полажу тест треба да је у складу са 
нормама које важе за улазак у зграде државних органа. 
 У случају да кандидату не одговара термин полагања теста, у наставку су наведени 4
релевантни делови (чл. 12. и 13.) Правилника о стручном испиту за посреднике у 
промету и закупу непокретности:
Одлагање полагања стручног испита
Члан 12.
Кандидат може једанпут по испитном року одустати од полагања стручног испита, о 
чему писменим путем обавештава Министарство, најкасније пет радних дана пре 
термина одређеног за полагање. 
У случају из става 1. овог члана, кандидату се одређује накнадни термин за полагање 
стручног испита. 
Неизлазак на стручни испит
Члан 13.
У случају болести и других оправданих разлога (смртни случај блиског члана 
породице, важне службене обавезе и сл.) кандидат може једанпут по испитном року 
оправдати неизлазак на стручни испит, о чему писменим путем обавештава 
Министарство, уз подношење доказа, најкасније два радна дана након дана одређеног 
за полагање. 
Након процене оправданости разлога из става 1. овог члана, кандидат се обавештава: 
1) о накнадном термину за полагање стручног испита; или 
2) о томе да разлози нису уважени; или 
3) о томе да су поднети докази оцењени као неодговарајући. 
У случајевима из става 3. тач. 2) и 3) овог члана, кандидат поново подноси пријаву за 
полагање стручног испита у складу са чланом 4. овог правилника. 
Кандидат који не изађе на стручни испит на дан одређен за полагање, а не одустане од 
полагања стручног испита на начин одређен у члану 12. овог правилника, нити 
оправда неизлазак на начин одређен у ставу 1. овог члана, оцениће се оценом „није 
положио”.

Напомена за све остале кандидате: Обавештење о датуму, времену и месту полагања 
писменог дела стручног испита (теста) за кандидате који су се пријавили за испитни 
рок I/2014, а који сада нису позвани да полажу тест у овом термину (њихова имена се 
не налазе на списку од редног броја 1 до 110), биће накнадно објављено на званичној 
Интернет страници Министарства www.mtt.gov.rs у складу са прописима.
Имајући у виду велики број пријављених кандидата за испитни рок I/2014, планирано 
је да у новембру месецу 2014. године буде још два термина за полагање писменог дела 
стручног испита (теста) и то: 17. и 19. новембра 2014. године. 

 Председник комисије 
Жељко Стојановић, виши саветник 

четвртак, 23. октобар 2014.

Информација о спровођењу инспекцијских контрола посредника у промету и закупу непокретности

Тржишна инспекција Министарства трговине, туризма и телекомуникација започела је у понедељак, 20. октобра 2014. контроле посредника у промету и закупу непокретности.
Ступањем на снагу Закона о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 95/2013- у даљем тексту: Закон) 8. новембра 2013. године и подзаконских аката 29. јула 2014. године, створен је правни оквир за регулисање те области.
Неке од одредби овог Закона, које се односе на упис у Регистар (чланови 4,5,6,7,8,9,10), као и Уговор о осигурању од одговорности за штету (члан 13), примењиваће се од 8. маја 2015. године.
Одредбе члана 11. Закона (стручни испит за посреднике у промету и закупу непокретности) примењиваће се од 8. новембра 2014. године.
Представници Тржишне инспекције одазвали су се позиву Секретара Удружења за трговину ПКС и председника Групације посредника у промету непокретности и учествовали у раду Девете седнице ове групације, 2. октобра 2014. године.
Представљен је Закон о посредовању у промету и закупу непокретности, Правилник о пословном простору и опреми посредника у промету и закупу непокретности и Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу непокретности, са становишта инспекцијског надзора.
Кроз конкретне разговоре са посредницима, разјашњене су дилеме о практичној примени законских и подзаконских аката у овој области.
Током августа и септембра месеца вршене су контроле лица која се нелегално баве посредовањем, путем оглашавања.
У контролама које су започете, тржишни инспектори предузеће мере против посредника за утврђене следеће неправилности:
1. Закон о посредовању у промету и закупу непокретности ( „Службени гласник РС”, број 95/2013)
- када послују у пословном простору који не испуњава услове из члана 14. Закона;
- обављају посредовање без закљученог уговора о посредовању;
- не воде, односно не воде тачно и потпуно евиденцију о посредовању;
– поставе оглас у вези са прометом, односно закупом непокретности супротно одредби члана 18. Закона;
- остваре посредничку накнаду супротно одредбама члана 20. став 2. и 5.овог Закона;
- не поступе у складу са обавезом (ексклузивно посредовање) прописаном чланом 26. став 3. овог Закона и
- не истакну опште услове пословања на начин прописан у члану 28. став 3. овог Закона.
2. Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма ( „Службени гласник РС”, бр.20/2009,72/2009 и 91/2010)
када обвезник није израдио анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма у складу са смерницама које доноси орган надлежан за вршење надзора над применом овог закона;
- обвезник за вршење појединих радњи и мера за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма није именовао овлашћено лице и њеног заменика;
- обвезник није израдио и не примењује листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма;
- обвезник не води евиденцију података у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
- не обавести Управу за спречавање прања новца о свакој готовинској трансакцији у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности (члан 37.став 1) и
- примио је готов новац за плаћање робе или услуга у износу од 15.000 евра или више у динарској противредности, без обзира да ли се плаћање врши једнократно или у више међусобно повезаних готовинских трансакција.
3. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС, број 62/2014”)
- У случају да посредник за извршену услугу (наплаћену провизију) не издаје рачун налогодавцу у складу са чланом 12. Закона о заштити потрошача.
4. Закон о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/2010 и 10/2013)
- ако се контролисано лице бави посредовањем у промету и закупу непокретности супротно одредби члана 11. Закона о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/2010 и 10/2013)- Посредовање без својства трговца