среда, 24. септембар 2014.

На основу члана 30. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о посредовању у промету и закупу
непокретности („Службени гласник РС”, број 95/13), министар трговине, туризма и
телекомуникација доноси


ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРУ ПОСРЕДНИКА У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ


Предмет

Члан 1.
Овим правилником прописује се облик, садржина и начин вођења Регистра
посредника у промету и закупу непокретности (у даљем тексту: Регистар), образац захтева
за упис у Регистар и образац извода из Регистра.

Облик Регистра

Члан 2.
Регистар се води у писаном и електронском облику, као јединствена, централна и
јавна база података о посредницима.

Садржина Регистра

Члан 3.
Регистар садржи следеће податке:
1) редни број и датум уписа у Регистар;
2) број и датум решења о упису у Регистар, односно решења о брисању из Регистра;
3) пословно име, адресу седишта и огранка, порески идентификациони број (у даљем
тексту: ПИБ), матични број, број телефона, електронску адресу и адресу Интернет
странице (ако постоји) посредника;
4) податке о запосленим односно лицима ангажованим ван радног односа са положеним
стручним испитом за посредника у промету и закупу непокретности (у даљем тексту:
стручни испит);
5) податке о изреченим заштитним мерама из члана 32. став 2. и члана 33. став 4. Закона о
посредовању у промету и закупу непокретности (у даљем тексту: Закон).

Образац захтева за упис у Регистар

Члан 4.
Образац захтева за упис у Регистар садржи следеће податке:
1) пословно име и адресу седишта и огранка, број телефона, електронску адресу и адресу
Интернет странице (ако постоји) подносиоца;
2) име и презиме, адресу и ЈМБГ предузетника, када је подносилац;
3) матични број и ПИБ подносиоца;
4) име и презиме, адресу и ЈМБГ лица са положеним стручним испитом и број уверења о
положеном стручном испиту;
5) потпис овлашћеног лица.
Образац захтева за упис у Регистар одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део. 2


Упис у Регистар

Члан 5.
Подносилац захтева за упис у Регистар уписује се у Регистар ако уз захтев на
обрасцу из члана 4. овог правилника достави:
1) изјаву подносиоца да је одређено лице које има положен стручни испит запослено или
ангажовано ван радног односа код подносиоца, или да је одређено лице које има положен
стручни испит оснивач или члан привредног друштва (у даљем тексту: члан друштва) које
је подносилац, односно предузетник који је подносилац;
2) примерак уговора о осигурању од одговорности за штету у складу са чланом 13. Закона;
3) пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника.
Уз изјаву из става 1. тачка 1) овог члана, прилаже се изјава лица из те тачке, која
садржи ЈМБГ и оверен потпис тог лица, којом потврђује да је запослено или ангажовано
ван радног односа код подносиоца захтева, односно да је члан друштва.
Ако се изјава из става 1. тачка 1) овог члана односи на подносиоца изјаве као лице
са положеним стручним испитом, уз њу се не прилаже изјава из става 2. овог члана.
Докази из става 3. овог члана подносе се у оригиналу или овереној фотокопији,
чине саставни део Регистра и чувају се трајно, у складу са законом.

Промена података у Регистру

Члан 6.
Промена података у Регистру врши се на основу одговарајућих доказа из члана 5.
став 1. овог правилника, у складу са Законом.

Брисање из Регистра

Члан 7.
Брисање из Регистра врши се на основу захтева посредника који се подноси на
обрасцу из члана 4. овог правилника, у ком се попуњавају само рубрике са подацима о
привредном друштву или предузетнику.

Образац извода из регистра

Члан 8.
Образац извода из Регистра садржи:
1) назив министарства надлежног за послове трговине;
2) правни основ;
3) редни број и датум уписа у Регистар;
4) број и датум решења о упису у Регистар;
5) пословно име, адресу седишта и огранка, ПИБ, матични број, број телефона,
електронску адресу и адресу Интернет странице (ако постоји) посредника;
6) податке о запосленим односно лицима ангажованим ван радног односа, односно
члановима друштва или предузетнику са положеним стручним испитом; 3

7) податке о изреченим заштитним мерама из члана 32. став 2. и члана 33. став 4.
Закона;
8) потпис овлашћеног лица и службени печат.
Извод из Регистра издаје се на захтев.
Образац извода из Регистра одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни
део.

Ступање на снагу

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Број: 011-00-20/2014-04
У Београду, 17. јула 2014. године

МИНИСТАР

 Расим Љајић
www.nekretnine-mojdom.com

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА
У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ[i]
Подаци о врсти уписа у Регистар
(заокружити број)
1.
Упис у Регистар
2.
Упис промене у Регистру
3.
Брисање из Регистра

ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ
Пословно име

Адреса седишта (место, улица и број)

Адреса огранка (место, улица и број)

Број телефона

Електронска адреса

Адреса Интернет странице

Порески идентификациони број (ПИБ)

Матични број


ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТНИКУ
Пословно име

Адреса седишта (место, улица и број)

Име и презиме предузетника

ЈМБГ предузетника

Број телефона

Електронска адреса

Адреса Интернет странице

Порески идентификациони број (ПИБ)

Матични бројПОДАЦИ О ЛИЦИМА СА ПОЛОЖЕНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТОМ

Број лица која се пријављују:Име и презиме

Адреса (место, улица и број)

ЈМБГ

Број уверења о положеном стручном  испиту

Правни основ ангажовања код подносиоца захтеваii
     уговор о раду
     ангажовање ван радног односа
     оснивач/члан привредног друштва
     предузетник

Име и презиме

Адреса (место, улица и број)

ЈМБГ

Број уверења о положеном стручном  испиту

Правни основ ангажовања код подносиоца захтеваii
     уговор о раду
     ангажовање ван радног односа
     оснивач/члан привредног друштва
     предузетник     

Име и презиме

Адреса (место, улица и број)

ЈМБГ

Број уверења о положеном стручном  испиту

Правни основ ангажовања код подносиоца захтеваii
     уговор о раду
     ангажовање ван радног односа
     оснивач/члан привредног друштва
     предузетник     


Уз захтев се прилажу неопходни докази:

1. Изјава подносиоца да је одређено лице које има положен стручни испит запослено или ангажовано ван радног односа код подносиоца, или да је одређено лице које има положен стручни испит оснивач или члан привредног друштва (у даљем тексту: члан друштва) које је подносилац, односно предузетник који је подносилац. Уз наведену  изјаву прилаже се додатна изјава тог лица, која садржи ЈМБГ и оверен потпис тог лица, којом потврђује да је запослено или ангажовано ван радног односа код подносиоца захтева, односно да је члан друштва. Додатна изјава се не подноси ако члан друштва односно предузетник подноси изјаву за самог себе.
2. Примерак уговора о осигурању од одговорности за штету у складу са чланом 13. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности.
3. Пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника.
4. Доказ о уплаћеној административној такси.
У ______________,                                                                                    Подносилац захтева:
дана __. __. 20__. године                                                                     ________________________
                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица)[i] На основу члана 4. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РСˮ, број 95/13)
ii Обележити одговарајућу опцију
ii Обележити одговарајућу опцију

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Комисија за спровођење стручног испита за
посреднике у промету и закупу непокретности

Омладинских бригада 1
11070 Б е о г р а д


З А Х Т Е В
за пријаву полагања стручног испита за посредника у промету и закупу непокретности у испитном року I/2014
на основу члана 4. Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС“, број 75/14)

Име и презиме:Име оца/мајке:
Јединствени матични број грађана:
Датум (дан/месец/година) и место рођења:
Адреса становања (улица и место):Контакт телефон:


Електронска адреса:Степен стручне спреме:Уз пријаву кандидат прилаже:
  1. доказ о пребивалишту на територији Републике Србије (копију личне карте и извод електронског читача биометријске личне карте, ако је то технички могуће, а у супротном – копију личне карте);
  2. доказ о томе да има најмање IV степен стручне спреме (оверену копију дипломе);
  3. доказ о извршеној уплати таксе за полагање испита (за готовинска плаћања примерак уплатнице, а за безготовинска плаћања копију извода банке и копију налога за пренос средстава).
  • Ове доказе задржава Министарство и не враћају се кандидату -

Датум: ______________ ___________________________
(потпис кандидата)
________________________________________________________________________________
За административну употребу (не попуњава кандидат)
Доказ о пребивалишту:


Доказ о стручној спреми:


Доказ о извршеној уплати таксе:


Послато обавештење:


Термин писменог дела стручног испита (теста):


Термин усменог дела стручног испита:

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИКЕ У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ
НЕПОКРЕТНОСТИ


 Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени
гласник РС”, број 95/13) ступио је на снагу 8. новембра 2013. године. Од тог дана,
посредници имају законску обавезу да закључују уговоре са налогодавцима
(купцима, продавцима, закупопримцима, закуподавцима) и само те непокретности
могу оглашавати. Посредници су обавезни да истакну опште услове пословања.
Одредбе Закона које се односе на Стручни испит ступају на снагу 8. новембра 2014.
године, а одредбе које се односе на Регистар посредника и обавезно осигурање
ступају на снагу 8.маја 2015. године.
 Подзаконска акта („Службени гласник РС”, број 75/14) која су донета на
основу Закона о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени
гласник РС”, број 95/13) и ступила су на снагу 29. јула 2014. године:
- Правилник о стручном испиту за посреднике у промету и закупу
непокретности (са програмом стручног испита),
- Правилник о регистру посредника у промету и закупу непокретности
(са обрасцем ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У
ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ и обрасцем ИЗВОД ИЗ
РЕГИСТРА ПОСРЕДНИКА У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ),
- Правилник о пословном простору и опреми посредника у промету и
закупу непокретности и
- Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу
непокретности (са обрасцем ЕВИДЕНЦИЈА О ПОСРЕДОВАЊУ У
ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ).

 Ступањем на снагу ових правилника створене су правне претпоставке за
имплементацију Закона о посредовању у промету и закупу непокретности. Процес
превођења области посредовања у промету и закупу непокретности из
нерегулисаног стања у уређено стање (посредници уписани у Регистар
посредника, који је доступан корисницима Интернета на званичној Интернет
страни Министарства) трајаће око 12 месеци.
 У трећем кварталу 2014. године Министарство спроводи активности које се
односе на (1) спровођење Стручног испита за посреднике – који по положеном
Стручном испиту не само да испуњавају законски услов за обављање послова
посредника, већ се очекује и знатно виши квалитет услуге за грађане и при вредне
субјекте, уз јачање конкурентности подсектора пословинх услуга, и (2)
установљење Регистра посредника – који ће омогућити свим корисницима
Интернета да бесплатно на Интернет страници Министарства провере да ли је
одређени посредник уписан у Регистар посредника и која лица имају положен
Стручни испит. Тиме се јача правна сигурност, афирмише професија посредника и
делује против нелегалног обављања послова посредника (борба против сиве
економије). У току је и израда посебног информативног материјала који је намењен корисницима и пружаоцима услуга посредовања у промету и закупу
непокретности. Дистрибуција овог материјала је планирана за четврти квартал
2014. године, чиме ће се унапредити информисаност заинтересованих страна о
новим законским прописима у овој области.
 Полагање стручног испита у Министарству почеће крајем октобра
месеца 2014. године. По завршетку техничких припрема, Министарство ће
поставити обавештење са свим потребним упутствима за кандидате на Интернет
страници Министарства. Тачан датум и место полагања утврђује Председник
испитне комисије најмање десет дана пре испитног термина.
 Кандидати спремају испит према Програму полагања стручног испита
који је дат као прилог уз Правилник о стручном испиту (налази се на Интернет
страници Министарства под ДОКУМЕНТИ) који садржи и списак литературе и
правних извора за сваки модул у оквиру предмета, односно испитне области.
Кандидати нису обавезни да похађају курсеве за полагање стручног испита који се
нуде на тржишту, нити имају обавезу да купују уџбенике и скрипте. Писмени део
испита – у форми затвореног теста (један тачан и више нетачних одговора, а
кандидат треба да обележи тачан одговор) – обухвата сва четири предмета и све
модуле у оквиру предмета. Тест је положио кандидат који је одговорио тачно на
најмање 60% питања из сваког предмета. Кандидат који је положио тест стиче
услов за полагање усменог дела испита, који се полаже пред шесточланом
комисијом и може трајати најдуже 30 минута.
 Од 29. јула 2014. посредници су обавезни да воде евиденцију о
посредовању у промету и закупу непокретности на прописаном обрасцу ЕОП
(прилог уз Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу
непокретности). То значи да посредници морају уписати у Евиденциију све уговоре
који су важећи на овај дан и све уговоре које потпишу у будућности. Посредници
могу оглашавати само непокретности за које имају потписан уговор о
посредовању. Такође, прописи који се односе на минималне техничке услове за
пословни простор и опрему посредника у промету и закупу непокретности
ступили су на снагу 29. јула 2014. године.
 Министарство је у овом тренутку имплементације закона и подзаконских
аката интензивирало инспекцијски надзор у циљу сузбијања сиве економије (лица
која нелегално обављају делатност посредовања у промету и закупу
непокретности), док ће у односу на регистроване посреднике деловати
информативно–едукативно.

Често постављена питања:
1. Да ли могу изабрати модуле које ћу одговарати на испиту?
Одговор: Не. Кандидату на испиту (писменом и усеменом) могу бити постављена
питања из свих модула.
2. Да ли Министарство објављује уџбеник за полагање стручног испита?
Одговор: Не. Кандидат сам одулучује о томе да ли ће и који уџбеник (скрипта)
користити. 3. Да ли Министарство препоручује одређени курс за припрему стручног
испита?
Одговор: Не. Образовне установе, приватне фирме, привредне коморе,
професионална удружења и сви други којима је Законом дозвољено могу понудити
курсеве. Чланови Испитне комисије не могу држати курсеве.
4. Да ли се могу самостално припремати за стручни испит?
Одговор: Да. Сваки кандидат на основу списка правних извора и литературе који је
дат уз сваки модул у оквиру предмета, односно испитне области, самостално се
припрема за испит.
5. Да ли ће бити омогућено полагање теста на мађарском језику?
Одговор: Министарство ће у складу са Законом предузети активности да омогући
полагање испита и на језицима који су у службеној употреби у Републици Србији.
Полагање писменог дела стручног испита на мађарском је искључиво техничко
питање и зависи од расположивости буџетских средстава.
6. Да ли банке могу сарађивати у овом тренутку са посредницима који немају
положен стручни испит?
Одговор: Процес превођења области посредовања у промету и закупу
непокретности у регулисано стање је започет и трајаће 8 до 12 месеци. Толико је
потребно да значајнији број кандидата положи стручни испит. Не би било
примерено у овом тренутку да банке дискриминишу посреднике који још нису
положили стручни испит, јер полагање истог почиње тек крајем октобра 2014.
године
7. Да ли могу на сајту Министарства трговине пронаћи Aгенцију “XY” како
бих се уверио да послује у складу са Законом?
Одговор: У овом тренутку то још није могуће. У току су техничке припреме за
установљење Регистра посредника. Министарство планира да Регистар посредника
буде доступан корисницима Интернета на званичној страници Министарства
почетком другог квартала 2015. године.
Ж.С./14. август 2014.
www.nekretnine-mojdom.com

петак, 19. септембар 2014.

Од 16. септембра до 3. октобра пријаве за стручни испит за посреднике у промету некретнина

Посредници у промету и закупу непокретности заинтересовани за полагање стручног испита пријаве за полагање могу предати од 16. септембра до 3. октобра 2014. године.

Пријаве за Стручни испит подносе се поштом на адресу МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, Комисија за спровођење стручног испита (Омладинских бригада 1, 11070 Београд) или се могу предати на пријавници Палате СИВ 3 (на истој адреси).
Кандидати могу преузети Образац захтева за пријаву стручног испита на званичној Интернет страници Министарства www.mtt.gov.rs (на почетној страници се налази фајл „Информације за посреднике“) или захтев могу написати руком односно откуцати, с тим да садржи све податке из члана 4. Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности.
Кандидати уз пријаву подносе следеће доказе:
1)     доказ о пребивалишту на територији Републике Србије (копију личне карте и извод електронског читача биометријске личне карте, ако је то технички могуће, а у супротном – копију личне карте);
2)     доказ о томе да има најмање IV степен стручне спреме (оверену копију дипломе);
3)     доказ о извршеној уплати таксе за полагање испита (за готовинска плаћања примерак уплатнице, а за безготовинска плаћања копију извода банке и копију налога за пренос средстава).
Износ таксе за полагање стручног испита износи 14.000,00 динара. Прималац: Министарство трговине, туризма и телекомуникација – такса за полагање стручног испита, на рачун број 840-30691845-97 , позив на број: 97    41-601
Уз Захтев за пријаву полагања стручног испита потребно је приложити и доказ о уплаћеној административној такси у износу од 490,00 динара. Прималац: Буџет Републике Србије, на рачун број 840-742221843-57, позив на број: 97    50-016
Решењем министра трговине, туризма и телекомуникација утврђено је да испитни рок за полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности траје од 22. октобра 2014. до 22. јануара 2015. године.
Председник комисије која спроводи Стручни испит одредиће у оквиру поменутог рока датум, време и место полагања писменог и усменог дела стручног испита. Одговарајуће обавештење биће објављено на званичној Интернет страници Министарства www.mtt.gov.rs после 22. октобра 2014. године. Планирано је да у овом испитном року писмени део Стручног испита (тест) буде одржан у новембру и евентуално децембру месецу 2014. године, а усмени део Стручног испита у децембру 2014. и јануару 2015. године, а конкретни датуми зависе од броја пријављених кандидата.
 www.nekretnine-mojdom.com