среда, 15. април 2015.

Najzad...posle 21 godine rada u nekretninama postao sam strucan

       15.04.2015....datum kada sam i zvanicno postao licencirani agent za nekretnine. Za to mi je trebalo 21 godina rada u agenciji, na hiljade telefonskih razgovora, pogledanih stanova, predjenih kilometara, propalih pregovora, mejlova, slikanja, ubedjivanja, saveta, nerviranja.
    A onda se pojavila... knjiga...15000 dinara i dva meseca citanja,... Odjednom  mi je sve bilo jasno....
     Sad cu tek poceti  da PRODAJEM
                              Licencirani Vanja Rac
                                   (Onaj mrsaviji)
www.nekretnine-mojdom.com
                                               
              

понедељак, 13. април 2015.

Cene nekretnina realne, pravo vreme za kupovinu stana

Cene nekretnina realne, pravo vreme za kupovinu stanaIzvor: N1
Nakon višegodišnjih oscilacija i pada vrednosti nekretnina u Srbiji, cene su konačno stabilizovane. Cene su sada realne i povoljan je trenutak za kupovinu, smatraju stručnjaci za tržište nekretnina.
Predsednik UO Klastera nekretnina Nenad Đorđević rekao je Tanjugu da je do velikog pada cena došlo zato što je država, s početka ekonomske krize 2008. u SAD, u strahu od "mehura" na tržištu nekretnina pravila u javnosti kampanju da će cene nekretnina padati, što je uplašilo investitore u nekretnine i stanovništvo. To je, objasnio je on, pratio veliki rast nezaposlenosti od 2009. do 2012. i realan pad zarada. 

Đorđević podseća da je pre toga zabeležen rast cena nekretnina u Srbiji, pošto su od 2004. do 2006. bila povećana novčana sredstva stanovništva i privrede, pa je uz liberalnu poslovnu politiku banaka tržište stambenih kredita doživelo ekspanziju.
"Cene su sada stabilne već duži period, ipak ova godina je počela - ni dobro ni loše. Trend iz 2014. se nastavlja, u januaru ove godine je zabeležen značajan rast devizne štednje u bankama, što je jedan od uzoroka pada prometa nekretnina", rekao je on.
Cene nekretnina realne, pravo vreme za kupovinu stanaIzvor: N1
Prema njegovim rečima, u periodu od 2008. do 2010. je svake godine devizna štednja rasla između 600 i 700 miliona evra. 

"Taj trend je u januaru 2015, iz za sada nepoznatih razloga, bio poprilično jak. Smatram da bi tražnja na tržištu nekretnina bila povećana kada bi Narodna banka Srbije naterala naše banke da snize kamatne stope na deviznu štednju", rekao je Đorđević. 

Veoma je značano, ističe on, to što su cene sada stabilne, jer niko neće da ulaže u nešto za šta očekuje da će da pojeftini. Đorđević navodi da je na štednji građana skoro 10 milijardi evra i da bi bar polovina tog iznosa mogla da ode na kupovinu nekretnina. On očekuje veći rast prometa nekretnina u narednom periodu, kao i da će biti samo manjih oscilacija u cenama.

Cene stabilne, manja odstupanja

Menažer prodaje u kompaniji Menadžer Milan Simonović je, takođe, rekao Tanjugu da su sada stabilne cene nekretnina i da ima samo manjih odstupanja za pojedine lokacije. 
"Sada je povoljan trenutak za sve koji žele da kupe nekretninu, jer su cene ušle u realan okvir", poručio je Simonović dodajući da je 2014. bila stabilizaciona godina, pošto su prodavci shvatili da moraju da koriguju cene. 

On je kazao da su cene od 2008. na nekim lokacijama pale i za više od 30 odsto, kao i da je to bilo najizraženije na perifernim gradskim lokacijama. I sada, kaže on, postoje mnogi prodavci koji traže nerealno visoke cene imajući u vidu to koliko su njihove nekretnine vredele 2008. godine. 
Cene nekretnina realne, pravo vreme za kupovinu stanaIzvor: Freeimages / roland maier
"Tada je bio bum kredita, pa su se mnogi opekli i sada ne mogu da otplaćuju kredite, a kada hoće da prodaju mogu da dobiju dosta manje", rekao je on. 

Simonović još navodi da je ranije bilo oko 70 odsto kreditnih kupaca, dok ih je sada svega oko 20 odsto, jer više nema subvencionisanih stambenih kredita.
Direktor agencije Legat Nedeljko Malinović kaže da su se cene stabilizovane i da je prodaja ove godine bolje počela nego u 2014. On je napomenuo da ima mnogo više interesovanja, iako ponuda nije sjajna, jer se jako malo gradi. 

"Ima mnogo više poziva nego ranijih godina, ali ne baš u toj meri da bi mogli da kažemo da je to krenulo, ali nadamo se da će krenuti ukoliko neki novac uđe u Srbiju", kazao je Malinović.
TAGOVI: NEKRETNINE , STAN , KUPOVINA

петак, 10. април 2015.

TRANZICIJA

                        

                                    VELIKE PROMENE

   Polako ali sigurno, približava se 9 maj, datum velikih promena u svetu nekretnina. Od tog datuma, agencije a i zaposleni agenti u njima, će morati da imaju licence. U toku je drugi krug polaganja, iz  četiri oblasti za koje je zakonodavac procenio, da su nepophodni za sticanje zvanja Agenta za nekretnine. Oko dve hiljade posrednika,  iz cele Srbijne, se prijavilo na ispit, ali  će broj licenciranih biti oko 60% ...Generalno , sve agencije će se suočiti sa manjkom radne snage, a neke će možda i prekinuti sa radom.Obavezno potpisivanje ugovora sa prodavcima nekretnina, i manjak agenata, jednostavno, dovode agencije u poziciju neophodnog udruživanja. Širom Srbije agencije traže nove modalitete rada, ali je sasvim izvesno da će prodavci ubuduće sve više potpisivati ugovore o ekskluzivnom pravu prodaje, sa jednom agencijom, a ona će promociju i prodaju nepokretnosti realizovat preko udruženja a samim tim i velikog broja agenata... To i jeste način na koji se nekretnine prodaju širom sveta, ali smo mi  trenutno na početku tranzicije ka takvom tržištu ...U prilogu ovog bloga, je i primerak ugovora o ekskluzivnom pravu prodaje. Novosadsko udruženje jedanaest agencija UNA,  zajedničkom snagom će obezbediti efikasniju prodaju na tžištu  našeg grada.

UGOVOR O EKSKLUZIVNOM POSREDOVANJU
BROJ UGOVORA ___________

Zaključen dana ____________________ godine u Novom Sadu, između:

1) POSREDNIKA
Moj Dom „agencija za nekretnine, ul. Radnička br. 15, Novi Sad MB 55914699, PIB 102712611, koga zastupa Vanja Rac vlasnik agencije. i
I
2) NALOGODAVCA

__________________(________) ______________ iz ____________, ul


. _____________________________ JMBG _______________________
Član 1

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između Posrednika i Nalogodavca, vezanih za prodaju sledeće nepokretnosti:

mesto ________________________ ulica ____________________________________ broj _____

stan br. ________ površina ________ m2 struktura _______ sprat _____ / ____ parc.br. _________

K.O. ___________________________ LN ________________ koji je vlasništvo Nalogodavca, pod uslovima i na način definisan ovim Ugovorom.

Član 2

Ovim Ugovorom Nalogodavac ovlašćuje Posrednika da u njegovo ime i za njegov račun nudi na prodaju nepokretnost opisanu u članu 1 ovog Ugovora.


Nalogodavac se nadalje obavezuje, izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je predmet ovog Ugovora, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.


Član 3

Početna cena nekretnine (početna oglasna cena) je ____________________ € po kojoj Posrednik može oglašavati i nuditi za prodaju nepokretnost iz člana 1 ovog Ugovora.
Početna oglasna cena nepokretnosti iz člana 1 ovog Ugovora, može se korigovati na zahtev Nalogodavca ili na predlog Posrednika, a uz saglasnost Nalogodavca.

Član 4
Nalogodavac potpisivanjem ovog Ugovora, poverava prodaju svoje nepokretnosti Posredniku i obavezuje se da:

  • obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja,
  • Posredniku da na uvid isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa, odnosno upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti,
  • omogući Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti na dogovoreni način i u dogovoreno vreme,
  • obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr.,
  • preda Posredniku originale ili overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja,
-obavesti Posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom,
-isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu (proviziju) i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja.

Član 5
Posrednik se potpisivanjem ovog Ugovora obavezuje da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice koje bi sa njim pregovaralo o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti opisane u članu 1 ovog Ugovora.


Posrednik se obavezuje da sa pažnjom dobrog privrednika preduzima sve potrebne radnje u cilju što efikasnije prodaje nepokretnosti Nalogodavca, a posebno se obavezuje da u ime Nalogodavca vrši:

  • oglašavanje prodaje predmetne nepokretnosti i obezbeđuje odgovarajuću marketinšku prezentaciju u skladu sa svojom poslovnom politikom,
-dovodi lica zainteresovana za kupovinu i učestvuje u prezentaciji iste,
  • učestvuje u pregovorima uz nastojanje da dođe do zaključenja posla kupoprodaje,
  • pruži Nalogodavcu pravnu pomoć angažovanjem trećih lica – advokata – javnih beležnika u vezi sa posredovanim poslom,
  • organizuje overu predugovora, ugovora i transfera novca preko poslovnih banaka.
Član 6
Nalogodavac je saglasan da Posrednik može, u skladu sa zakonom, zaključiti Ugovor o potposredovanju za predmetnu nepokretnost sa drugim posrednicima, sa kojima posrednik sarađuje po Ugovoru o poslovno tehničkoj saradnji i to su: “Bomil“ DOO; “House Nekretnine“ DOO; “ĐinaS“ DOO; Agencije za nekretnine: “Stil-Pro“; “Winner“; “Manager“; “Magnat“; “Moj Dom“; “Total Nekretnine“; “Avenia Nekretnine“.

Član 7
Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu (proviziju) od Nalogodavca u visini od 2% od ugovorene kupoprodajne cene i to u momentu zaključenja Ugovora za koji je posredovao, a pod momentom zaključenja Ugovora, smatraće se i zaključivanje predugovora, s tim da naknadni odustanak stranaka od zaključenja glavnog Ugovora nema uticaja na ostvarenu posredničku naknadu osim u slučaju više sile predviđene zakonom.

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu (proviziju) od Nalogodavca u visini od 2 % od početne oglasne cene i u slučaju ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnosti, za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, te je Nalogodavac dužan da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke nadoknade.

U slučaju zaključenja kupoprodaje, Posrednik zadržava pravo na naplatu posredničke naknade (provizije) i od kupca predmetne nekretnine i to na osnovu Ugovora o posredovanju između kupca i posrednika, a sve u skladu sa Opštim uslovima poslovanja posrednika.

Član 8
Ugovorne strane zaključuju Ugovor na period od __________________ do ___________________

Ugovorne strane pre isteka roka važenja, ovaj Ugovor mogu raskinuti pismenim putem, sa rokom raskida od 30 dana, ali tako da odredbe ovog Ugovora proizvode pravno dejstvo u narednih 12 meseci od dana njegovog raskida, a sve ovo sa ciljem izbegavanja nesavesnog raskidanja Ugovora od strane Nalogodavca, što Nalogodavac svojim potpisom na ovom Ugovoru i potvrđuje.

Član 10
U slučaju spora po ovom Ugovoru, ugovorne strane ugovaraju nadležnost Osnovnog suda u Novom Sadu.

Član 11
Ovaj Ugovor sačinjen je u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih obe ugovorne strane zadržavaju po jedan primerak.

                                                             UGOVORNE STRANE

POSREDNIK                                                                                           NALOGODAVAC


___________________________                                                          __________________________